www.jozefkoorvaals.com
Gemengd Koor "St.Jozef" Vaals

Privacyverklaring en cookies

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals (hierna: het Koor) verwerkt van haar leden. Dit Privacy-beleid is,  indien relevant, ook van toepassing op:  donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Toestemming

Indien u lid wordt van het Koor, een donatie doet of om een andere reden gegevens aan het Koor verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken. Wij adviseren iedereen om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

Welke gegevens en voor welk doel

Gegevens

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor – en achternaam, geboortedatum, geslacht

adresgegevens eventueel postadres

telefoonnummer(s), e-mailadressen, bankrekeningnummer(s)

Doel

Uw naam, adres, telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken van door u gevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie;

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het Koor;

Uw naam en bankrekeningnummer(s) worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten af te wikkelen;

Na het beëindigen van het lidmaatschap handhaven wij voor het historisch archief naam, geboortedatum, adresgegevens en de eventueel gedurende het lidmaatschap vervulde functie.

e-mail berichtgeving

Het Koor gebruikt uw e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te zenden. Afmelding voor deze e-mails is te allen tijde mogelijk via een schriftelijk verzoek dan wel e-mail bericht aan het secretariaat van het Koor.

Bewaartermijn

Na het beëindigen van het lidmaatschap bewaren wij voor het historisch archief uw naam, laatst bekende adresgegevens, de datum van aanvang en einde lidmaatschap en de eventueel vervulde functies en eretitels. Eventuele persoonlijke gegevens van donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden worden aan het einde van het verenigingsjaar verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het Koor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor het verwerken van persoonlijke gegevens kan het Koor gebruik maken van de diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

Via het secretariaat van de vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Koor zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na de ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van het Koor.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop het Koor uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van het Koor.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van het Koor.

Wijzigingen

Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden door het bestuur van het Koor via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-beleid te raadplegen.

Cookies

Het Koor maakt geen gebruik van cookies en andere systemen/applicaties om geautomatiseerd gegevens (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser etc.) te verzamelen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

In het geval niet of niet tijdig aan uw verzoek wordt voldaan kunt u een klacht indienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens (http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals 4 mei 2018